Hjoed: babyboom yn Aldegea (Sm.)

27 Juny 2002

Babyboom yn Aldegea-Smellingerlân. Yn it doarp binne de lêste tiid 30 lytse poppen berne. De ynwenners ferklearje de oanwas troch it grut tal jonge minsken dy't yn de nijbou kaam binne. Mar de bakker fan it doarp tinkt dat der mear oan de hân is. Fan 'e middei krige doarpsbelang Aldegea in cheque foar de flink befolkingsgroei én omdat it doarp 100 jier bestiet.