Fan fan: Boudewijn Pahlplatz

03 Maaie 1999

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt Boudewijn Pahlplatz it himd fan it liif frege troch Romke Gerke Faber (11 jier) út Aldeberkeap en syn neefke Abert van der Weide (6 jier) út Dronryp. Se moetsje de Hearrenfeanspiler by de fysio.