Ambassadeur foar Fryslân: lânbou-attasjee yn Hong Kong (diel 2)

18 Febrewaris 1990

Programmamakker Piter Tjeerdsma praat mei Reinder Schaap, berne yn Dearsum, en no lânbou-attasjee yn Hong Kong. Hy fertsjinwurdiget it ministearje fan Lânbou en spilet dus in grutte rol by de suveleksport fan Nederlân. Der binne mear Friezen om utens: Klaas Oreel sit yn de fiskerij en Gjalt Ytsma hat seeskippen yn Hong Kong. Tjeerdsma folget Reinder Schaap by ferskate bedriuwen del lykas in roazekwekerij en fertelt oer de hannel mei de Sinezen.