ABD-sjoo 0407

22 Maart 2005

Yn de sande ôflevering fan it fjirde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen de Tjongerskoalle út Mildaam en De Wegwijzer út Kollumerpomp it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we by it Fries Scheepvaart Museum by in wyldsjitterke, in boat dy't brûkt waard om op guozzen te sjitten, by horloazjefabryk Van der Gang yn Dokkum en it Fersetsmuseum. Te gast is Mariska de Boer mei in sulveren rinkelbel. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).