ABD-sjoo 0405

27 Jannewaris 2005

Yn de fyfde ôflevering fan it fjirde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen De Twirre út Oerterp en De Librije út De Gordyk it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we by skilderijen oer de dea yn it Fries Museum, in brûnsjitterij yn Ljouwert en yn it Fries Scheepvaart Museum wurdt ferteld oer de trekskûte. Te gast is Mariska de Boer mei in bonke fan in ko. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).