ABD-sjoo 0403

16 Novimber 2004

Yn de tredde ôflevering fan it fjirde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen Op 'e Hichte út Skearnegoutum en de T.J. Roordaskoalle út Wytgaard it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we by in tentoanstelling mei berneportretten yn de 16de en 17de iuw yn it Fries Museum, in dûnsles fan Grietine Molenbuur en in darttoernoai yn Baard. Te gast is Mariska de Boer mei in sulveren knottekistke. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).