ABD-sjoo 0401

16 Septimber 2004

Yn de earste ôflevering fan it fjirde seizoen ABD-sjoo (skoaljier 2004/2005) nimme de basisskoallen Zuiderveldskoalle fan De Jouwer en De Lichtbron út Bûtenpost it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we by it wurk fan de diere-ambulânse, de technyske resjerzje en in biste-preparateur. Te gast is Mariska de Boer mei in koperen earizer. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).