ABD-sjoo 0308

20 April 2004

Yn de achtste ôflevering fan it tredde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen St. Michaëlskoalle út Harns en De Toermalijn út Frjentsjer it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we hoe't it der om en ta giet by ballonfarren. Te gast is Richard Mastenbroek mei in tal skyldpodden. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).