ABD-sjoo 0306

17 Febrewaris 2004

Yn de sechsde ôflevering fan it tredde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen Johannes Looijengaskoalle út Surhuzum en de Wethouder A. Heidaskoalle út Munnikebuorren it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we by toanielspiler Henk de Reus, strielingsdeskundige Frits Ottens en Sander. Hy hat gjin earms en hat in spesjale lisfyts. Te gast is Richard Mastenbroek mei in hagedis. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).